Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Shape for Life

Citroenkruid 7
3453 TT |De Meern
IBAN: NL69 RABO 0310 306469
KVK nummer: 66091721
BTW nummer: 170628413B01

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

Afspraak: Consult

Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een mondelinge overeenstemming of akkoord bevonden offerte

Aanbod: Voedingscoaching, leefstijlcoaching, gedragscoaching, voedingsadvies, beweegadvies, voorlichting

Artikel 2: algemeen / Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shape for Life en een opdrachtgever waarop Shape for Life deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Shape for Life, voor de uitvoering waarvan door Shape for Life en derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Shape for Life en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Shape for Life niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Shape for Life in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.shapeforlife.nl
 8. Shape for Life is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Shape for Life.

Artikel 3: offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Shape for Life zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Shape for Life kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Shape for Life daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Shape for Life anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Shape for Life niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Shape for Life is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Shape for Life ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Shape for Life kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, Shape for Life op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Shape for Life de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Shape for Life tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Shape for Life gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Shape for Life gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Shape for Life vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Shape for Life op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: overdracht

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Shape for Life, zal Shape for Life in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 2. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Shape for Life extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Shape for Life anders aangeeft.

Artikel 6 Overmacht

 1. Shape for Life is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Shape for Life geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shape for Life niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.Werkstakingen in het bedrijf van Shape for Life of van derden daaronder begrepen. Shape for Life heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Shape for Life zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Shape for Life kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Shape for Life ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Shape for Life gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. Betaling doormiddel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Shape for Life aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Shape for Life aangegeven. Shape for Life gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 3. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien de Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft de Opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Shape for Life een gerechtsdeurwaarder inschakelen.
 5. Shape for Life heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Shape for Life kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Shape for Life kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Shape for Life verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II.
 8. Indien Shape for Life echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Afspraken

 1. De Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Shape for Life.
 2. Indien de annulering korter dan 24 uur plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
 3. De Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 4. De Opdrachtgever erkent dat de afspraak zal worden geannuleerd indien de Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. De kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande afspraak de status niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige afspraak. De Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve afspraken kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat er voor Opdrachtgever geen contra-indicaties zijn die deelname zou kunnen beperken of onmogelijk maken. Shape for Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onvoldoende kennisoverdracht door de Opdrachtgever  ten aanzien van algemene gezondheidstoestand, medicatie, contra-indicaties en andere relevante zaken.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Shape for Life van medisch advies m.b.t. algemene gezondheid, medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan de Opdrachtgever inwinnen bij de (behandelend) arts. Shape for Life verklaart uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens en privacy om te gaan.
 3. Overleg door Shape for Life met derden geschiedt enkel en alleen met toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever geeft hiervoor expliciet toestemming en ondertekent hiervoor een toestemmingsformulier.
 4. Op het moment dat de vraag van de Opdrachtgever buiten het kennis en/of vakgebied van Shape for Life treedt of er contra-indicaties ontstaan zal de overeenkomst beeindigd worden. Shape for Life kan in dat geval een adviserende rol hebben ten aanzien van verwijzing naar een andere partij maar heeft hierin geen coordinerende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Shape for Life wel een mondelinge of schriftelijke overdracht naar een eventuele derde partij verzorgen. De Opdrachtgever geeft hiervoor expliciet toestemming en ondertekent hiervoor een toestemmingsformulier.

Artikel 10: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Shape for Life voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Shape for Life toerekenbaar is.
 2. Indien Shape for Life uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Shape for Life zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Shape for Life, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Shape for Life en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Shape for Life partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Shape for Life is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Shape for Life het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie op de website van Shape for Life c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Shape for Life.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.